Iniciatíva REACT-EU a úverový nástroj pre verejný sektor na podporu zelených investícií

Európska komisia navrhla, v rámci plánu obnovy, novú iniciatívu REACT – EU na zvýšenie podpory súdržnosti medzi členskými štátmi a podporu odolnosti a udržateľnosti ekonomík v súvislosti s dôsledkami krízy. REACT-EU (z angl. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe – Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe) je iniciatíva, ktorá predstavuje ďalšiu fázu a rozšírenie reakcie na krízu a opatrení na nápravu dôsledkov tejto krízy realizovaných prostredníctvom Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus plus. Prispeje k zelenej, digitálnej a odolnej obnove hospodárstva.

Balík REACT-EU zahŕňa dodatočné finančné prostriedky vo výške 55 miliárd eur, ktoré budú sprístupnené na obdobie 2014 – 2020 Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskemu sociálnemu fondu (ESF), ako aj Európskemu fondu pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Tie sa poskytnú v rokoch 2021 – 2022 z programu Next Generation EU a už v roku 2020 prostredníctvom cielenej revízie súčasného finančného rámca. Iniciatíva doplní do existujúcich programov politiky súdržnosti nové dodatočné zdroje a nebude sa uskutočňovať na úkor žiadneho iného programu ani odčerpávať zo zdrojov plánovaných na budúce roky.

Komisia dnes v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie predložila návrh aj na úverový nástroj pre verejný sektor. Nástroj sa bude implementovať so zapojením Európskej investičnej banky a bude podporovať investície, ktoré prispievajú k tomu, aby sa orgány verejného sektora snažili o prechod ku klimatickej neutralite v prospech uhoľných regiónov a regiónov s vysokými emisiami uhlíka. Nástroj bude zahŕňať granty z rozpočtu EÚ v objeme 1,5 miliardy eur a úvery z vlastných zdrojov Európskej investičnej banky až do výšky 10 miliárd eur. Zmobilizujú sa vďaka nemu investície vo výške 25 až 30 miliárd eur na pomoc územiam a regiónom, ktoré sú najpostihnutejšie prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa budú uprednostňovať tie, ktoré majú menšiu kapacitu na pokrytie nákladov na prechod.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here