Odporúčania pre Slovensko

Komisia predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu.

Tieto odporúčania sa odvíjajú od 2 základných cieľov:

  • krátkodobé hľadisko  – zmiernenie vážnych negatívnych dôsledkov pandémie koronavírusu
  • krátkodobé až strednodobé hľadisko – dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý uľahčuje zelenú a digitálnu transformáciu.

V prípade Slovenska sa odporúčania týkajú:

– fiškálnych politík zameraných na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií, udržateľnosti dlhovej služby pri súčasnom zvyšovaní investícií;

– posilnenia odolnosti systému zdravotnej starostlivosti v oblasti personálu, kritických zdravotníckych materiálov a infraštruktúry a zlepšenia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a koordinácie medzi jednotlivými druhmi starostlivosti;

– poskytnutia primeranej náhrady príjmu a zabezpečenia prístupu k sociálnej ochrane a základným službám pre všetkých;

– posilnenia digitálnych zručností a zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu;

– opatrení na zabezpečenie likvidity malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb;

– odstránenia nedostatkov v oblasti digitálnej infraštruktúry;

– realizácie verejných investičných projektov a podpory súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva vrátane investícii do zelenej a digitálnej transformácie, najmä do čistej a efektívnej výroby a využívania energie a zdrojov, udržateľnej verejnej dopravy a odpadového hospodárstva;

– účinného dohľadu pri boji proti praniu špinavých peňazí;

– zabezpečenia priaznivého podnikateľského prostredia a kvalitných verejných služieb;

– integrity justičného systému.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here