Ďalšie opatrenia EÚ v súvislosti s COVID-19

USMERNENIE O AKTÍVACH EÚ

Komisia vydala usmernenia o ochrane kritických európskych aktív a technológií v súčasnej kríze. Ich cieľom je zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prístup k preverovaniu zahraničných investícií v čase krízy v oblasti verejného zdravia a súvisiacej hospodárskej zraniteľnosti. Cieľom je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ, najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológie a infraštruktúry, ktoré sú bytostne dôležité pre našu bezpečnosť a verejný poriadok, a to bez narušenia všeobecnej otvorenosti EÚ voči zahraničným investíciám. Na základe existujúcich pravidiel EÚ sú členské štáty oprávnené preverovať priame zahraničné investície (PZI) pochádzajúce z krajín mimo EÚ z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ochrana verejného zdravia sa považuje za naliehavý dôvod vo všeobecnom záujme. Komisia apeluje na členské štáty, ktoré už majú zavedené existujúce mechanizmy preverovania investícií, aby v plnej miere využili nástroje, ktoré majú k dispozícii na základe práva EÚ i vnútroštátneho práva, s cieľom zabrániť tokom kapitálu z krajín mimo EÚ, ktoré by mohli oslabiť bezpečnosť Európy alebo verejný poriadok v nej.

POTRAVINÁRSTVO

Aj v čase šíriacej sa pandémie, agropotravinársky sektor EÚ vykazuje odolnosť a naďalej poskytuje Európanom vysoko kvalitné a bezpečné potraviny. Poľnohospodári a výrobcovia však čelia výzvam a zvyšujúcemu sa tlaku. Jednou z priorít Komisie preto zostáva zaistenie potravinovej bezpečnosti a efektívny potravinový dodávateľský reťazec na celom kontinente. Komisia naďalej pozorne sleduje všetky poľnohospodárske trhy a obchod s potravinami. Európska komisia pod vedením komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskeho si na videokonferencii ministrov poľnohospodárstva členských štátov vypočula návrhy a žiadosti, ktoré teraz zanalyzuje a bude na ne reagovať. Zároveň bude pokračovať v monitorovaní situácie v úzkom kontakte s členskými štátmi a je pripravená podniknúť ďalšie kroky.

ŠTÁTNA POMOC

Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci pre štáty, ktoré požiadali o podporu. EK schválila schémy Spojeného kráľovstva a Talianska na podporu malých a stredných podnikov a podporu Dánsku vo výške 1,3 miliardy EUR na odškodnenie samostatne zárobkovo činných osôb za škody spôsobené vypuknutím koronavírusu. EK schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here