Správa o stave únie

V úvodnej časti prejavu predsedníčka EK poďakovala Európskemu parlamentu, členským štátom ako aj svojmu tímu komisárov, za to, že sa im spoločne podarilo naplniť viac ako 90 % politických usmernení, ktoré predstavila v roku 2019.

Medzi hlavné úspechy svojho mandátu zaradila zrod geopolitickej únie, ktorá podporuje Ukrajinu, postavila sa ruskej agresii, reaguje na asertívnu Čínu a investuje do partnerstiev.

Medzi úspechy patrí aj nástroj obnovy NextGenerationEU – 800 miliárd eur na investície a reformy a tvorbu pracovných miest, či väčšia nezávislosť v kritických odvetviach, ako sú energetika, čipy alebo suroviny.

Načrtnutý plán iniciatív a aktivít na nadchádzajúcich 300 dní zahŕňa viacero oblastí:

Európska zelená dohoda:

 • Nastáva ďalšia fáza napĺňania Európskej zelenej dohody s dôrazom na modernizáciu a dekarbonizáciu priemyslu.
 • Pokračujúca podpora európskeho priemyslu pri zelenej transformácii.
 • Dokončenie aktu o emisne neutrálnom priemysle, aktu o kritických surovinách a priemyselnej stratégie. 
 • Dialógy o prechode na čistú energiu s cieľom podporiť každé odvetvie pri tvorbe vlastného obchodného modelu dekarbonizácie priemyslu.
 • Predloženie európskych predpisov o veternej energii.
 • Urýchlenie procesu udeľovania povolení a zlepšenie systémov aukcií v celej EÚ.
 • Podpora zručností, prístupu k financovaniu a stabilné dodávateľské reťazce.

Elektromobilita

 • Kľúčové odvetvie pre zelenú ekonomiku s obrovským potenciálom pre Európu.
 • Antisubvenčné prešetrovanie týkajúce sa elektrických vozidiel z Číny s cieľom brániť sa nekalým praktikám.

Ochrana prírody a poľnohospodárstvo

 • Dôraz na ochranu biodiverzity.
 • Poľnohospodárstvo v súlade s prírodou.
 • Podpora sebestačnosti v zásobovaní potravinami.
 • Strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva.

Hospodárstvo:

Výzva: nedostatok pracovných síl a zručností vo všetkých hlavných svetových ekonomikách brzdí inovačnú kapacitu, rast a prosperitu.

Riešenie: zlepšenie prístupu na trh práce  predovšetkým pre mladých ľudí a ženy a rovnako kvalifikovaná migrácia.

Sociálny dialóg:

 • Zahájenie sociálneho dialógu medzi podnikmi a odborovými zväzmi a partnermi v oblasti kolektívneho vyjednávania  –  samit sociálnych partnerov, ktorý sa uskutoční vo Val Duchesse.

Podpora podnikania:

 • Vymenovanie vyslanca EÚ pre malé a stredné podniky.
 • Legislatívne návrhy s cieľom znížiť množstvo oznamovacích povinností na európskej úrovni o 25 %.

Kritické suroviny:

 • Lepší prístup ku kľúčovým technológiám.
 • Spoločné európske financovanie s cieľom zachovať európsku konkurenčnú výhodu v oblasti kritických a vznikajúcich technológií.
 • Investície do všetkých oblastí počnúc mikroelektronikou až po kvantovú výpočtovú techniku či umelú inteligenciu, od biotechnológií po čisté technológie.
 • Zvýšenie hospodárskej bezpečnosti, podpora nezávislosti od jediného dodávateľa kritických nerastných surovín.
 • Uskutoční sa zasadnutie nového klubu pre kritické suroviny.
 • Podpora otvoreného a spravodlivého obchodu.
 • Finalizácia dohôd o voľnom obchode s  Austráliou, Mexikom a Spoločným juhoamerickým trhom do konca tohto roku.
 • Následné dohody s Indiou a Indonéziou.

Digitálna oblasť a umelá inteligencia (AI):

Výzva: dokončiť rokovania o akte o umelej inteligencii, aby čo najskôr vstúpil do platnosti.

 • Vznikne Orgán pre AI s dôrazom na globálny prístup k chápaniu vplyvu umelej inteligencie.
 • Nová iniciatíva na sprístupnenie našich vysokovýkonných počítačov startupom v oblasti umelej inteligencie, aby mohli trénovať svoje modely.
 • Otvorený dialóg s tými, ktorí umelú inteligenciu vyvíjajú a zavádzajú.
 • Spolupráca so spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti umelej inteligencie na tom, aby sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať zásady aktu o umelej inteligencii ešte pred tým, než nadobudne účinnosť.
 • Zavedenie minimálnych globálnych štandardov pre bezpečné a etické používanie umelej inteligencie.

Svet:

 • Nový strategický prístup k spolupráci s Afrikou so zameraním sa na spoločné problémy Európy a Afriky.
 • Zameranie sa na spoluprácu s legitímnymi vládami a regionálnymi organizáciami.
 • Rozvíjanie hospodárskeho koridoru India – Blízky východ – Európa.
 • Investície do hospodárstva našich partnerov na globálnej úrovni.

Migrácia:

 • Migrácia musí byť riadená, dôraz na spoločné úsilie v spolupráci s partnermi.
 • Výzva na skoré uzavretie Paktu o azyle a migrácii s dôrazom na rovnováhu medzi ochranou hraníc a ochranou jednotlivcov, medzi zvrchovanosťou a solidaritou, medzi bezpečnosťou a ľudskosťou.
 • Úzka spolupráca s partnermi zo západného Balkánu a obmedzenie neregulárnych tokov.
 • Dohody s ďalšími partnerskými krajinami po vzore dohody s Tuniskom (dohoda o partnerstve, ktorá prináša vzájomné výhody nad rámec migrácie – od vzdelávania a odborných zručností až po oblasti energetiky a bezpečnosti).
 • Potreba aktualizácie pravidiel týkajúcich sa prevádzačstva a zintenzívnenia presadzovania práva, ako aj posilnenie agentúr – Europol, Eurojust a Frontex.
 • Komisia zorganizuje medzinárodnú konferenciu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Predsedníčka Európske komisie vo svojom prejave ocenila Bulharsko a Rumunsko za ich aktivitu v oblasti azylu a návratu, čím si zaslúžili otvorenie dverí do schengenského priestoru.

Ukrajina:

 • Ursula von der Leyenová na záver svojej správy zdôraznila pretrvávajúcu podporu Ukrajiny a informovala o predlžení platnosti dočasnej ochrany ukrajinských občanov v EÚ.
 • Rovnako navrhla poskytnutie ďalších 50 miliárd eur Ukrajine na investície a reformy počas ďalších štyroch rokov.

Ďalšie rozširovanie Únie:

V prejave odznelo, že rovnako ako budúcnosť Ukrajiny sa nachádza v EÚ, tak do nej patrí aj budúcnosť západného Balkánu a Moldavska.

Podľa predsedníčky EK je dôležité dobudovanie Únie, ktoré je jej jednoznačným strategickým a bezpečnostným záujmom. Rovnako pripomenula, že základom fungujúcej demokracie sú nezávislé súdy, rešpekt opozície a ochrana novinárov. Základom je idea právneho štátu a základných ľudských práv. Preto EK otvorí proces správy o právnom štáte aj pre tie prístupové krajiny, ktoré v príslušnej oblasti zaznamenajú ešte rýchlejší pokrok.

Ursula von der Leyenová vo svojom prejave pripomenula aj veľké rozšírenie EÚ pred 20 rokmi, ktoré týmto krajinám prinieslo výrazné hospodárske úspechy a lepšiu kvalitu života ľudí. Predsedníčka EK zdôraznila, že pristúpenie k EÚ je „proces založený na zásluhách a vyžaduje si tvrdú prácu a líderstvo.“

Uviedla aj, že každá vlna rozširovania so sebou priniesla aj politické prehlbovanie, a že „je možné Úniu na  rozšírenie pripraviť oveľa rýchlejšie a nemôžeme – a ani by sme nemali – čakať na zmenu zmlúv.“

V kontexte ďalšieho rozširovania bude samozrejme potrebné zodpovedať praktické otázky o tom, ako bude Únia pozostávajúca z viac než 30 krajín v praxi fungovať, vrátane dopadov na jej rozpočet a fungovanie samotných inštitúcií – Parlamentu a Komisie.

Európska komisia svoje predstavy o rozširovaní predloží lídrom členských krajín počas belgického predsedníctva. Východiskom budepresvedčenie, že „najlepšou investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity pre kontinent je dobudovanie Únie.“

Predchádzajúci článokSpráva o stave Európskej únie 2023
Ďalší článokKomisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 70 miliónov eur na podporu spracovateľov dobytka, potravín a nápojov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here